Sociale economie

“Sociale economie is een deelsector van de economie die probeert een brug te slaan tussen economische bedrijvigheid (productie en verkoop van goederen en diensten) en maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Het beleid van sociale economie en H164  

Het beleid met betrekking tot sociale economie is gebaseerd op drie pijlers:
> Het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen
> Het inzetten van social return on investment (SROI) bij opdrachten
> Het bevorderen van de oprichting en ondersteuning van sociale ondernemingen
In het kader van H164 zien we echter ook steeds meer een vierde, de andere drie ook wel enigszins verbindende pijler opdoemen:
> Het stimuleren en ontwikkelen van activiteiten op het terrein van wijkeconomie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt in dat bedrijven niet slechts naar winst (profit) streven, maar ook rekening houden met het effect van hun activiteiten op het milieu (planet) en oog hebben voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). Het gaat om het vinden van een balans tussen people, planet en profit. Steeds vaker blijkt dat die balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving.

Social Return on Investment
Social Return On Investment (SROI) is een methodiek die het rendement van maatschappelijke investeringen in economische en sociale zin meetbaar en zichtbaar maakt. SROI is bedoeld voor investeerders en managers van projecten en bedrijven met een financiële en maatschappelijke doelstelling. Met een SROI onderzoek:
> worden sociale doelstellingen meetbaar gemaakt door toepassing van bedrijfskundige meetinstrumenten
> wordt inzicht verkregen in financiële en sociale opbrengsten van maatschappelijke initiatieven
> wordt de impact op de maatschappij duidelijk (hoe groot zijn de sociale effecten die gecreëerd worden door maatschappelijke initiatieven?)
> worden prestatieverbeteringen op sociale doelstellingen mogelijk gemaakt

De invulling van SROI vindt veelal plaats in de vorm van het direct in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een belangrijke mogelijkheid is om de sociale ondernemingen betrokken bij H164 opdrachten te laten uitvoeren in het kader van de tegenwaarde SROI. Ook opdrachten voor bij H164 en het ROZ betrokken kleine (startende) bedrijven zijn een prima vorm van SROI.

Sociale ondernemingen
Sociale ondernemingen zijn ondernemingen die in hun kern gericht zijn op sociale doelstellingen en duurzaamheid. Zij koppelen het aanbieden van diensten aan maatschappelijk rendement door een (leer)werkplek te bieden aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het zijn in elk geval bedrijven die bedrijfsmatig opgezet en georganiseerd zijn. Vandaar ook de huisvesting in een bedrijfsmatige omgeving, bijvoorbeeld het Ondernemerscentrum H164.

Wijkeconomie
Wijkeconomie kent vele definiëringen. Wijkeconomie, zoals het ons voor ogen staat, is het faciliteren van mensen in het ontwikkelen van hun eigen kansen op sociaaleconomisch terrein. Dat kan gaan in de richting van loondienst. Maar zeker ook in de richting van het opsporen van ondernemerspotenties en het ondersteunen van in de buurt actieve dan wel wonende ondernemers. In het kader van wijkeconomie worden de andere pijlers als ondersteuner of als voertuig gebruikt.

H164 heeft enkele bedrijven bereid gevonden bij te dragen aan deze vier pijlers van sociale economie, genaamd de Vrienden van H164.